Bestyrelsen orienterer

Referat bestyrelsesmøde 11.10.2023

Deltagere: Mads Freund, Henrik Bruun,  Thomas Robert Madsen, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov, Casper Stenderup samt direktør i Triatlon Danmark Rasmus Henning.

Referent: Henrik Bruun

Agenda Action

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

Referatet fra b-møde d. 26/6-23 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Status fra direktøren  /Rasmus

  • 2A: Økonomi – Budget 2024
  • 2B: Stævner 2024 – bl.a. DM uge
  • 2C: Fastlæggelse af GF for 2024

AD 2. Status fra direktøren /Rasmus

2A Økonomi

Kort gennemgang af den økonomiske status.

Overordnet set følges budget. Mindre underskud på stævnedelen opvejes af overskud på andre områder.

2B
Stævner

DM Ugen 2024 i Herning blev drøftet. Herunder format for stævne samt sikring af frivillige og lokal forankring.

Der var endvidere drøftelse af internationale stævneaktiviteter (NM, EM) ifht Triatlon Danmarks engagement heri.

2C Generalforsamling 2024

Generalforsamling bliver lørdag d 16. marts i Idrættens Hus.

3. Elite/Team Danmark gennemgang

 

 

AD 3. Elite/Team Danmark gennemgang

Status på den nuværende elite situation. Herunder OL kvalifikation og kommende stævneaktiviteter.

4. Status ang. Internationalt arbejde /Mads

AD 4. Status ang. Internationalt arbejde /Mads

Feedback fra international kongres, hvor der var fokus på World Triathlons & European Triathlons formandsvalg i 2024 samt Ruslands deltagelse i international triatlon.

5. Eventuelt

AD 5. Eventuelt

Det blev aftalt at der tages kontakt til Klubmodul, for at afklare deres sikkerhedsmæssige setup.

Triatlon Danmarks bestyrelse

 

Referat bestyrelsesmøde 24.04.2023

Deltagere: Mads Freund, Henrik Bruun,  Thomas Robert Madsen, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov, Casper Stenderup samt direktør i Triatlon Danmark Rasmus Henning.

Referent: Rasmus Henning

Agenda Action

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

Referatet blev godkendt.

Konstituering

 

Bestyrelsen blev konstitueret på følgende måde:

Formand, Mads Freund (valgt)

Økonomiansvarlig, Kim Rohde (valgt)

Næstformand, Henrik Bruun

Eliteansvarlige, Mogens Strange, Casper stenderup

Breddeansvarlig, Thomas Robert Madsen

Ungdomsansvarlig, Morten Buskov

Gennemgang + spørgsmål til fremsendt

 

I samarbejde med DIF gennemføres medlemsundersøgelse, der har til formål at afdække aktiviteter i klubberne ifht fastholdelse/tiltrækning af medlemmer samt ønsker til Forbundets aktiviteter.

Herudover igangsættes frafaldsundersøgelse. Dette for at høre hvorfor tidligere triatleter falder fra samt om der er mulighed for tilbagevende til sporten.

Racekalender/vagtplan

 

Bestyrelse og ledelse vil i videst muligt omfang være tilstede ved alle DM.

International status

Orientering om internationale aktiviteter.

Orientering om DIFs formandsvalg. 5 kandidater til 3 bestyrelsesposter og ingen modkandidater til genvalg af Hans Natorp som formand.

Eventuelt

Beslutning om at bortdonere overskydende materialer fra VM 2018.

Triatlon Danmarks bestyrelse

 

Referat bestyrelsesmøde 09.01.2023

Deltagere: Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov, Casper Stenderup samt direktør i Triatlon Danmark Rasmus Henning.

Referent: Rasmus Henning

Agenda Action

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

Referatet blev godkendt.

Budget 2023

 

Budget for 2023 blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønskede dette punkt drøftet mere indgående ifht mulige besparelser, nye indtægter samt kontingenter. Gennemgangen gav ikke anledning til ændringer.

Eventuelt

 

Formanden orienterede om at World Triathlon udover kønsdiversitet også ønsker indførsel af regler for hvor længe bestyrelsesmedlemmer kan bestride en bestyrelsespost. Emnet gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Fortsat startfællesskab mellem Multiatleterne og ETOM i Esbjerg blev godkendt.

Triatlon Danmarks bestyrelse

 

Referat bestyrelsesmøde 15.12.2022

Deltagere: Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov, Casper Stenderup samt direktør i Triatlon Danmark Rasmus Hening.

Referent: Rasmus Henning

Agenda Action

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

Referatet blev godkendt.

Budget 2022

 

Budget for 2023 blev gennemgået og vedtaget enstemmigt af bestyrelsen.

International orientering

 

Formanden orienterede om at World Triathlon fremover sætter fokus på kønsdiversitet i de nationale forbund og bestyrelser. Der arbejdes videre med dette i det kommende år.
Eventuelt

Etisk kodeks blev fremlagt og godkendt.

Referat fra møde med aktiv repræsentanter, der ønsker møde med forbundets sportslige ledelse. Dette forventes afholdt ifbm elitesamling i februar.

Triatlon Danmarks bestyrelse

 

Bestyrelsesmøde Triatlon Danmark 12. november 2022

Deltagere:

Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen,  Mogens Strange Hansen, Morten Buskov samt direktør i Triatlon Danmark Rasmus Hening.

Agenda Action
Goddag og velkommen i de nye lokaler på TeamDanmark gangen Mads Freund bød velkommen til de nye lokaler og første bestyrelsesmøde efter nyt organisatorisk setup.
Vedtagelse af sidste ref. – og beslutning om fremtidig offentliggørelse af del-referat.

Referat fra sidste møde er vedtaget.

Det er good governance at der udsendes et offentligt referat efter hvert møde. Det skal vi tilbage til.

Det formelle referat godkendes som normalt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Status fra direktøren især:

  1. Økonomi
  2. Stævner – bl.a. DM uge

Grundig gennemgang og status fra direktøren på følgende områder:

 • Elite og landsholdsudtagelser
 • Team Danmark plan for 2023
 • Kommercielle aftaler og forhandlinger
 • Organisation og udvikling
 • DIF strategispor 2023
 • Budget 2023

Fra redegørelsen kan fremhæves at der er stor tilfredshed med de resultater, der skabes af atleter på både lang og kortdistancer. På elitesiden er fokus på at få kvalificeret atleter på Mixed Relay.

Triatlon Danmark er også i 2023 er en del af Skole OL.

Stævne kalender for 2023 er stort set på plads og forventes offentliggjort snarest.

Budgetudkast for 2023 forventes klar i november.

Diverse sager

 

 

 

Punktet blev udsat til næste møde.
Status ang. DIF ved Mads

MF orienterede om DIFs diversitetsbeslutning.

Ny DIF pulje til forbund som har mindst en 30/70 fordeling af kvinder/mænd i bestyrelsen.

Status vedr. World Triathlon Mads Freund orienterede om at der i forbindelse med World Triathlons generalforsamling i Abu Dhabi er blevet indsendt en klage fra de nordiske lande, over Ruslands deltagelse i Generalforsamlingen.
Eventuelt Ingen punkter til eventuelt

Triatlon Danmarks bestyrelse

 

Bestyrelsesmøde Triatlon Danmark 15. januar 2022

Deltagere:

Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen, Casper Stenderup, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov samt Direktør Morten Fenger

Agenda Action
Velkomst Formand Mads Freund bød velkommen
Godkendelse af referat fra sidste møde Referat godkendt
Direktørens orientering Under punktet blev historisk medlemsudvikling samt den ledige landstræner stilling drøftet. Landstræner stilling genopslået og bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Forestående Generalforsamling

 

Program for årets generalforsamling blev drøftet og planlagt.

Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til at se på evt. forslag til Generalforsamlingen.

Opfølgning på tiltag for nye medlemmer Der igangsættes aktiviteter for at genaktivere tidligere medlemmer samt sættes øget fokus på rekruttering, generelt.
Opfølgning på stævneplanlægning Det blev besluttet at der i uge 3 eller 4 åbnes for tilmelding til årets DM serie. Herunder bl.a. det nye «Legend» tiltag.
Opfølgning på klubkontakt Det blev besluttet at der inviteres til Townhall (dialogmøder). Invitation til første møde sendes til klubberne inden udgangen af januar.
Administrationens arbejde med fastholdelse Der arbejdes med et loyalitetskoncept for fastholdelse af klubmedlemmer
Fremlæggelse af regelændring og anbefaling vedrørende transkønnede/binære Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i triatlon blev drøftet. Tilføjelse til Konkurrencereglerne blev godkendt.
Orientering om international arbejdsgruppe med valgregler Kongres afholdt i oktober, hvor vi fra dansk side præsenterede oplæg om etablering af «election oversight committee». Desværre blev forslaget nedstemtOrientering om at Kim Andersen, tidligere præsident for World Sailing) har indvilliget i at repræsentere Triatlon Danmark i arbejdsgruppen..
Diverse Ingen punkter

Næste møde er 16. marts 2022

For bestyrelsen

/Henrik Bruun

November 2021

Triatlon Danmarks bestyrelse orienterer fra bestyrelsesmøde i Triatlon Danmark afholdt den 6. november 2021

Deltagere

Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen, Casper Stenderup, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov samt Morten Fenger. 

Agenda Action
Velkomst Formand Mads Freund bød velkommen
Godkendelse af referat fra sidste møde Referat godkendt
Direktørens orientering Med baggrund i faldende medlemsudvikling blev det besluttet, at der udarbejdes materiale med «best practises» if. til tiltrækning af nye medlemmer til klubberne.

Økonomi

Gennemgang af forbundets økoomi

Forbundet økonomi er sund.

Pga. usikkerhed omkring udsigterne med COVID-19 søges DIF Initiativ for forbund, der har mistet indtægter pga. COVID-19.

Stævnegennemgang for 2022

Frivillige, Finansieringsmuligheder mm.

Andet

I forhold til 2021 forventes der et øget udbud af stævner for 2022 – både for aspiranter, AG`er og eliten.

Det er dog en generel udfordring for flere sportsgrene at skaffe frivillige til stævner. Dette rejses derfor if. til DIF.

Klubkontakt

Forslag/oplæg til Town Hall/dialogmøder

Oplæg til dialogmøde med klubber gennemgået og vedtaget. Der inviteres til fysiske- og onlinemøder regionelle møder med klubber. Første møde forventes sat op i januar 2022.

Forøgelse af stævnedeltagelse

Præsentation af opstartspakke

Andre initiativer

Opstartspakker præsenteret og vedtaget. Der tilbydes rabatter ved tilmelding og deltagelse i flere stævner i 2022. Rabatter ved hhv. 3 og 5 stævner.

Fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse af gamle medlemmer

Reaktivering af tidligere medlemmer

Bestyrelsen afventer præsentation af rapport fra Attract Media. Rapporten giver indikationer på hvilke aktiviteter, der kan igangsættes for at fastholde og genaktivere frafaldne medlemmer.

Team Danmark-orientering

Økonomi

VM