Bestyrelsen orienterer

Bestyrelsesmøde Triatlon Danmark 15. januar 2022

Deltagere:

Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen, Casper Stenderup, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov samt Direktør Morten Fenger

Agenda Action
Velkomst Formand Mads Freund bød velkommen
Godkendelse af referat fra sidste møde Referat godkendt
Direktørens orientering Under punktet blev historisk medlemsudvikling samt den ledige landstræner stilling drøftet. Landstræner stilling genopslået og bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Forestående Generalforsamling

 

Program for årets generalforsamling blev drøftet og planlagt.

Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til at se på evt. forslag til Generalforsamlingen.

Opfølgning på tiltag for nye medlemmer Der igangsættes aktiviteter for at genaktivere tidligere medlemmer samt sættes øget fokus på rekruttering, generelt.
Opfølgning på stævneplanlægning Det blev besluttet at der i uge 3 eller 4 åbnes for tilmelding til årets DM serie. Herunder bl.a. det nye «Legend» tiltag.
Opfølgning på klubkontakt Det blev besluttet at der inviteres til Townhall (dialogmøder). Invitation til første møde sendes til klubberne inden udgangen af januar.
Administrationens arbejde med fastholdelse Der arbejdes med et loyalitetskoncept for fastholdelse af klubmedlemmer
Fremlæggelse af regelændring og anbefaling vedrørende transkønnede/binære Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i triatlon blev drøftet. Tilføjelse til Konkurrencereglerne blev godkendt.
Orientering om international arbejdsgruppe med valgregler Kongres afholdt i oktober, hvor vi fra dansk side præsenterede oplæg om etablering af «election oversight committee». Desværre blev forslaget nedstemtOrientering om at Kim Andersen, tidligere præsident for World Sailing) har indvilliget i at repræsentere Triatlon Danmark i arbejdsgruppen..
Diverse Ingen punkter

Næste møde er 16. marts 2022

For bestyrelsen

/Henrik Bruun

November 2021

Triatlon Danmarks bestyrelse orienterer fra bestyrelsesmøde i Triatlon Danmark afholdt den 6. november 2021

Deltagere

Mads Freund, Henrik Bruun, Kim Rohde, Thomas Robert Madsen, Casper Stenderup, Mogens Strange Hansen, Morten Buskov samt Morten Fenger. 

Agenda Action
Velkomst Formand Mads Freund bød velkommen
Godkendelse af referat fra sidste møde Referat godkendt
Direktørens orientering Med baggrund i faldende medlemsudvikling blev det besluttet, at der udarbejdes materiale med «best practises» if. til tiltrækning af nye medlemmer til klubberne.

Økonomi

Gennemgang af forbundets økoomi

Forbundet økonomi er sund.

Pga. usikkerhed omkring udsigterne med COVID-19 søges DIF Initiativ for forbund, der har mistet indtægter pga. COVID-19.

Stævnegennemgang for 2022

Frivillige, Finansieringsmuligheder mm.

Andet

I forhold til 2021 forventes der et øget udbud af stævner for 2022 – både for aspiranter, AG`er og eliten.

Det er dog en generel udfordring for flere sportsgrene at skaffe frivillige til stævner. Dette rejses derfor if. til DIF.

Klubkontakt

Forslag/oplæg til Town Hall/dialogmøder

Oplæg til dialogmøde med klubber gennemgået og vedtaget. Der inviteres til fysiske- og onlinemøder regionelle møder med klubber. Første møde forventes sat op i januar 2022.

Forøgelse af stævnedeltagelse

Præsentation af opstartspakke

Andre initiativer

Opstartspakker præsenteret og vedtaget. Der tilbydes rabatter ved tilmelding og deltagelse i flere stævner i 2022. Rabatter ved hhv. 3 og 5 stævner.

Fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse af gamle medlemmer

Reaktivering af tidligere medlemmer

Bestyrelsen afventer præsentation af rapport fra Attract Media. Rapporten giver indikationer på hvilke aktiviteter, der kan igangsættes for at fastholde og genaktivere frafaldne medlemmer.

Team Danmark-orientering

Økonomi

VM

Møde med Team Danmark den 8.11.2021 if. til hvilke internationale mesterskaber, der sigtes efter rent elitemæssigt.
International kongres orientering Kongres afholdt i oktober, hvor vi fra dansk side præsenterede oplæg om etablering af «election oversight committee». Desværre blev forslaget nedstemt.
Diverse Ingen punkter

For bestyrelsen

/Henrik Bruun

21. december 2020

Triatlon Danmarks bestyrelse orienterer

Et langt og anderledes år lakker mod enden. Triatlonmæssigt har 2020 nærmest stået stille med meget få konkurrencer og store begrænsninger rent træningsmæssigt.

Det betyder dog ikke, at Triatlon Danmarks bestyrelse og administration har siddet stille. Der har været fuld fokus på eliten, hvor der bl.a. kæmpes for OL-kvalifikation, klubsupport og klargøring til 2021, hvor vi forhåbentligt alle kan dyrke vores sport mere end i år.

Noget andet, der har optaget os i de seneste måneder, er Triatlon Danmarks formand Mads Freunds’ opstilling som præsident for World Triathlon. Kandidaturet er kørt i tæt samarbejde med DIF, og er en del af vores fortsatte strategi. Desværre blev Mads ikke valgt, men vi fik sat Danmark på verdenskortet og nogle af mærkesagerne omkring grøn omstilling og inklusion er blevet taget ind som en del af det fremtidige arbejde i World Triathlon.

På grund af COVID-19 har vi endnu ikke kunnet afholde vores 2020 Generalforsamling. Vi har løbende konsulteret DIF ift., hvornår denne forsvarligt kan afholdes. Vi håber, at smittetallene er forbedrede i januar, så vi kan få indkaldt og afholdt Generalforsamlingen ift. vores vedtægter.

Vi håber alle får en god jul og et godt nytår og, til trods for restriktioner, kan holde formen ved lige.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

20. december 2019

Nyt fra Triatlon Danmarks bestyrelse
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at Generalforsamlingen i 2020 finder sted lørdag den 21. marts i Fredericia. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og vil på Generalforsamlingen præsentere et idekatalog omkring rekruttering af nye medlemmer til klubberne. Idekataloget vil være for klubber med interesse i de specifikke ideer. Vi vil række ud til nogle klubber forud for Generalforsamlingen, for at trykprøve ideerne.

Som de fleste nok har set på hjemmesiden, er det lykkedes at få triatlon med på Skole OL skemaet i 2020. Vi glæder os til at give mange flere børn mulighed for at stifte bekendtskab med triatlon og herigennem forhåbentligt bidrage til medlemstilgang lokalt. Vi håber at rigtig mange klubber bakker op om Skole OL i jeres respektive byer.

Herudover arbejdes der på højtryk for at få alle stævner både i DM TRI serien og Danmarks bedste triatlonklub for 2020 på plads. Mere info om det endelige program følger snarest.

God jul til alle
Henrik Bruun
Næstformand

2. oktober 2019

Hvad sker der i Triatlon Danmark i øjeblikket?
Ud over at den hjemlige sæson lakker mod enden og vi har en del elite og AG atleter i konkurrence rundt om i verden, handler det meget om klargøring til den nye sæson.
Vores ”Triatlon for alle” projekt – støttet af Nordea Fonden er ved at komme godt i gang i de deltagende klubber.
Triatlon er i 2020 med i Skole OL – dette arbejdes der intenst på i udviklingsafdelingen i forbundet
Der arbejdes på en ny aftale med Team Danmark omkring fremtidigt elite setup.
Herudover arbejdes der på en mere målrettet markedsføringsplan ift. at promovere vores sport og klubberne mere aktivt, med mål om både at fastholde og tiltrække medlemmer.
Slutteligt har Triatlon Danmark fået bevilliget støtte til ”Triathlon Denmark goes Green” projekt fra Initiativ puljen. Projektet fokuserer primært på at gøre stævner mere bæredygtige gennem oplysning, kommunikation og incitamenter og læner sig samtidigt op af at blive grønt forbund under DIF fra 2020.
Ønsker du yderligere information om nogle af disse hovedtemaer, er du som altid velkommen til at kontakte forbundets direktør Morten Fenger.
Her er du også velkommen med ideer eller kommentarer til Triatlon Danmarks bestyrelse og administration.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand

17. juli 2019

Triatlon Danmarks strategiaftale med DIF rækker frem til 2021. I denne er en række mål formuleret ifht klubber, bredde, elite, børn & unge, antidoping samt internationalt arbejde.
Aktiviteter, der sikrer at vi når disse mål, skal defineres og prioriteres.
På seneste bestyrelsesmøde i Triatlon Danmark var fokus derfor på igangsættelse af en proces, der sikrer at vi kommer i mål på disse områder.
Over sommeren bliver der taget kontakt til både klubber og enkeltpersoner for at sikre mest muligt input til denne proces. Har du herudover ideer til aktiviteter, der kan understøtte Triatlon Danmarks fortsatte bestræbelser på konstant at være triatlonsportens omdrejningspunkt i Danmark, er du velkommen til at tage fat i administrationen. Så vil dit input blive taget med i processen.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand

4. juli 2019

Kære medlemmer.

Den af Generalforsamlingen valgte bestyrelse har nu konstitueret sig selv.

Ansvarsområderne ser således ud:

Formand Mads Freund
Politisk økonomiansvarlig Kim Rohde
Næstformand & Politisk paratriansvarlig Henrik Bruun
Politisk eliteansvarlige Mogens Strange & Casper Stenderup
Politisk sponsoransvarlig Thomas Robert Madsen
Politisk breddeansvarlige Thomas Robert Madsen & Nicholas Gustafson
Politisk ungdomsansvarlig Nicholas Gustafson
Politisk antidopingansvarlig Casper Stenderup

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at Dansk Triatlon Forbund skifter navn til Triatlon Danmark.

Navneskiftet er effektueret. Rent praktisk vil i stadig kunne se DTriF navnet brugt i nogle sammenhænge fremover. Det kan eks. være på tøj, banners eller andet eksisterende materiale, hvor vi først skifter navn ved genbestilling for ikke at få unødvendige omkostninger ved navneskiftet.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand

8. marts 2019

Kære medlemmer.

Den 2. februar havde vi bestyrelsesmøde i Dansk Triatlon Forbund.
Mødet drejede sig primært om at få forberedt årets generalforsamling den 30. marts. Der kommer forslag til vedtægtsændringer fra forbundets side. Herudover en opfordring til at opstille til bestyrelsen, såfremt man har ønske om at arbejde med triatlonsporten i Danmark. Yderligere information fås hos forbundets formand, Mads Freund.
Da vi fra forbundets side gerne vil tættere på klubberne og hvad der rør sig drøftede vi også mulighederne for at deltage i klubberne generalforsamlinger. Det er prøvet et par gange, hvor det har betydet at mange medlemsspørgsmål har kunnet besvares med det samme. Hermed en opfordring til at kontakte forbundet hvis der er ønske om at enten medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer deltager i jeres generalforsamling.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand

8. marts 2019

Kære medlemmer.

Den 2. februar havde vi bestyrelsesmøde i Dansk Triatlon Forbund.
Mødet drejede sig primært om at få forberedt årets generalforsamling den 30. marts. Der kommer forslag til vedtægtsændringer fra forbundets side. Herudover en opfordring til at opstille til bestyrelsen, såfremt man har ønske om at arbejde med triatlonsporten i Danmark. Yderligere information fås hos forbundets formand, Mads Freund.
Da vi fra forbundets side gerne vil tættere på klubberne og hvad der rør sig drøftede vi også mulighederne for at deltage i klubberne generalforsamlinger. Det er prøvet et par gange, hvor det har betydet at mange medlemsspørgsmål har kunnet besvares med det samme. Hermed en opfordring til at kontakte forbundet hvis der er ønske om at enten medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer deltager i jeres generalforsamling.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand

1. februar 2019

Fremover vil vi fra bestyrelsens side informere om de væsentligste beslutninger og drøftelser fra bestyrelsesmøder.

På bestyrelsesmøde den 9. december 2018 var fokus på samarbejdet i bestyrelsen – hvad skal kendetegne det og skal de spilleregler, der er opstillet genovervejes. Vores Code of Conduct er rettesnoren og vi vil løbende arbejde med om indholdet heri er tidsvarende ifht den måde som vi og vores omverden ændrer sig på.

Vores store 2018 fokus – VM Multisport på Fyn – nærmer sig endelig en afslutning. Det samlede event evalueres samlet af alle deltagende parter, hvorefter der kommer officielle udmeldinger.

På økonomisiden blev forecast for resultat for 2018 gennemgået ligesom oplæg til budget for 2019 blev præsenteret. Mest interessant i den forbindelse er det at arbejder med en forudsætning om uændret medlemsantal i 2019. De seneste år har vi set et lille fald i antallet af medlemmer, men specielt de nye projekter i samarbejde med NORDEA Fonden bør minimum kunne stabilisere medlemsantallet.

Slutteligt startede vi så småt op på at drøfte Generalforsamlingen i marts. Bl.a. indkaldelse, valg til bestyrelsen samt punkter vi her skal have fokus på.