Bliv medlem af Triatlon Danmark

Hvad kan Dansk Triatlon Forbund tilbyde?

Som medlemsklub under Dansk Triatlon Forbund får klubben og dens medlemmer:

– Mulighed for at afholde stævner og søge om mesterskaber.

– Råd og vejledning fra Triatlon Danmark’s 2 udviklingskonsulenter.

– Mulighed for at få uddannet kvalificerede trænere, der kan varetage træningen i klubberne. Triatlon Danmark udbyder, sammen med DIF, træneruddannelse på 4 niveauer.

– Mulighed for uddannelse af kvalificerede dommere, hvilket sikrer et højt niveau på de danske stævner – både sikkerhedsmæssigt og sportsligt.

– Mulighed for optagelse på Team Age Group Denmark.

– Leje stævneudstyr billigt i Triatlon Danmark’s grejbank.

– Mulighed for at deltage i inspirationskurser og foredrag

– Mulighed for at tegne DIF fællesforsikringer (Læs mere)

– Gratis Klubmodul (Læs mere)

Som medlem bidrager din klub til at:

– Fremme triatlonsporten i Danmark og internationalt

– Drive elitesporten. Lige fra ungdomstræningslejre til seniorlandsholdet

– Fastholdelse og udvikling af en stor vifte af breddeaktiviteter

– Udvikle uddannelse og kurser

– Kvalitetssikre stævner


Hvordan bliver klubben medlem af Dansk Triatlon Forbund?

Ifølge DTriF’s vedtægter skal en medlemsklub have en bestyrelse, fremlægge et sæt love og en aktivitetsplan, der demonstrerer en optagelsesberettiget sportslig aktivitet. Dog såfremt det er en forening, der dyrker andre idrætsgrene, skal der oprettes et triatlonudvalg hvor minimum et af medlemmerne indgår i klubbens hovedbestyrelse. Også senere skal medlemsklubber på forlangende fremlægge dokumentation for, at der leves op til disse krav.

Nyttig information


Fremsend følgende oplysninger for at blive medlem af DTriF

For at blive med skal klubben fremsende følgende oplysninger til DTriF’s administration:

1. Referat fra stiftende generalforsamling eller forenings bestyrelsesreferat, hvor triafdeling stiftes.

2. Vedtægter for klubben

For klubber der har en kommerciel idrætsudbyder som samarbejdspartner, skal det fremgå tydeligt af vedtægterne, at man kan være medlem i klubben uden at have medlemskab/ købe ydelser hos den kommercielle partner. Der skal være vandtætte skodder mellem klubben og kommerciel partner.
Alle bestyrelsesposter skal være demokratisk valgt og der må ikke være sammenfald, imellem bestyrelsesposter og ejer/ansatte hos den kommercielle partner.

3. Navne og kontaktoplysninger·på samtlige bestyrelsesmedlemmer

4. kontakt person til klubben  – se klublisten

I klubber der er en afdeling i en Idrætsforening, skal der også oplyses navn, adresse, tlf. og mail på formand og kassér i hovedbestyrelsen.

5. Aktivitetsplan for klubben med træningstider mv. i alle tre discipliner.

Når oplysningerne er modtaget vil DTriF vurdere, om klubben opfylder betingelserne i vedtægtens § 5, stk 2.


Se retningslinjer for opretholdelse af medlemskab

Startpakke til nye klubber

– Gratis deltagelse for 1 træner/leder på DTriF træner 1 kursus (ca. 25 lektioner) -Værdi 2600 kr.

– Gratis uddannelse af 2 dommere – Værdi 2 x 300 kr

Deltagelse skal ske indenfor et år efter oprettelse af klubben, eller for trænerkursernes vedkommende første gang kurset udbydes af DTriF.

Klubben får også tilbud om besøg af udviklingskonsulent fra DTriF.

Udviklingskonsulenterne kan vejlede klubben i ex. foreningsarbejde, visioner, ungdomsarbejde, rekuterring af medlemmer, event  og andet.

Priser klubkontingent

Klubkontingent for medlemskab per 01-01-2018 beregnes efter antal medlemmer over 18 år x kr. 240,- årligt.

Som medlem af en klub er man derfor oblitatorisk medlem af DTriF.

Alle klubmedlemmer fra 18 år og yngre har gratis medlemskab af DTriF.

Der faktureres kvartalvis til Dansk Triatlon Forbund, for det antal medlemmer der har betalt kontigent til klubben i det foregående kvartal.

Eksempel: En klub har 100 medlemmer.

I 1. kvartal har 40 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 40 x 240 kr. = 9600 kr. til DtriF første uge i april.

I 2. kvartal har 5 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 5 x 240 kr. = 1200 kr. til DtriF første uge i juli.

I 3. kvartal har 45 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 45 x 240 kr. = 10800 kr. til DtriF første uge i oktober.

I 4. kvartal har 10 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 10 x 240 kr. = 2400 kr. til DtriF første uge i januar.

Opretholdelse af klubmedlemskab under DTriF og DIF

Krav for klubmedlemsklub under DTriF:

 • Minimum 5 betalende medlemmer (ifølge DIF love og folkeoplysningslovens krav)
 • Medlemmer skal registreres i klubmodul.
 • Årlig indberetning af medlemmer i CFR register.
 • Klubben skal tilbyde idræt for pengene.
 • For klubber der har en kommerciel idrætsudbyder som samarbejdspartner, skal det fremgå tydeligt af vedtægterne, at man kan være medlem i klubben uden at have medlemskab/ købe ydelser hos den kommercielle partner. Der skal være vandtætte skodder mellem klubben og kommerciel partner.
  Alle bestyrelsesposter skal være demokratisk valgt og der må ikke være sammenfald, imellem bestyrelsesposter og ejer/ansatte hos den kommercielle partner.
 • Vedtægterne §5.2: For at opnå medlemskab skal medlemsklubber have en bestyrelse, fremlægge et sæt love og en aktivitetsplan der demonstrerer en optagelsesberettiget sportslig aktivitet. Dog såfremt det er en forening, der dyrker andre idrætsgrene, skal klubben have et triatlonudvalg hvor minimum et af medlemmerne indgår i foreningens hovedbestyrelse. Medlemsklubber skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for, at der leves op til disse krav.
 • Vedtægterne §5.4: Hvis betingelserne i § 5 stk. 2 ikke opfyldes, eller hvis en medlemsklub er i restance med ethvert krav til forbundet, kan medlemskabet suspenderes indtil betingelserne for fornyet medlemskab er til stede.

 

DIF’s regler for udmeldelse

Foreninger som ved medlemsregistrering indberetter 0 medlemmer 2 år i træk, meldes automatisk ud af DIF. Man kan derfor godt indberette 0 medlemmer eller glemme at indberette medlemstal ét år, men hvis man året efter indberetter 0 eller glemmer at indberette, bliver foreningen automatisk udmeldt af CFR og DIF. DTriF modtager hvert år i april/maj en liste fra DIF hvor det fremgår hvilke foreninger der har indberettet 0 medlemmer 2 år i træk.

DTriF’s procedure for udmeldelse af klub

Gældende for nye klubber

 • Nye klubber skal inden for 3 mdr. efter optagelse i DTriF have registreret klubbens bestyrelse i klubmodul.
 • Nye klubber skal inden for et halvt år efter optagelsen i DTriF, opfylde DTriF´s krav om registrering af minimum 5 medlemmer i klubmodul.
 • Hvis registreringen af klubmedlemmer ikke overholdes vil klubben efter et halvt år modtage en påmindelse
 • Hvis kravet ikke er opfyldt efter 1 år efter optagelse bliver klubben udmeldt i DIF og DTriF.

 

Gældende for eksisterende klubber

 • Klubber der 2 år i træk ikke opfylder krav om at have 5 betalende medlemmer registeret ind i klubmodul bliver udmeldt i DIF og DTriF.
 • Klubber der 2 år i træk indberetter <5 medlemmer eller glemmer at indberette medlemstal i CFR register, bliver udmeldt i DIF og DTriF.
 • Hvis der mistanke om at en klub ikke opfylde overstående krav fra forbundet, sender DTriF en påmindelse til klubber om at de skal fremlægge dokumentation for overstående krav inden for 1 måned. Hvis klubben ikke reagerer, bliver der sendt et anbefalet brev med mulighed for at svare inden 14 dage. Ingen svar eller ingen retvisende dokumentation fører til udmeldelse af klubben hos DIF og DTriF.

Klubstruktur


1. Triatlon klub medlem af DTriF:

Triathlon, Løb, Svømning, Cykling, Spinning og styrketræning.

Der betales ét kontingent for medlemskab af klubben.

DIFs love: alle medlemmer i klubben indberettes via medlemsregistrering til DIF. Klubben betaler kontingent til DTriF efter hvor mange medlemmer klubben har. I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får licens i DtriF.

Klubben har en bestyrelse der består af en formand, kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.

Klubben afholder hvert år generalforsamling som er beslutningsdygtig.

Klubben kan godt oprette interne afdelinger, eks. bredde/elite eller svømning/løb, men klubben er fortsat en juridisk enhed og alle medlemmer skal indberettes til DIF/DTriF.

 

2. Idrætsforening med triatlonafdeling:

Som triatlonklub.

Ofte vil afdelingen være medlem af idrætsforeningen, men hvor hver afdeling er en selvstændig juridisk enhed. Afdelingen indberetter alle sine medlemmer til DIF/DTriF som en triatlonklub. Klubben betaler kontingent til DtriF efter hvor mange medlemmer de har registreret i DtriF.      I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får licens i DtriF.

Klubben har en selvstændig bestyrelse der består af en formand, kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.

Klubben afholder hvert år generalforsamling som er beslutningsdygtig.

Hvis afdelingen ikke er en selvstændig juridisk enhed, men underlagt hovedafdelingen, indberetter hovedafdelingen medlemmerne til de specialforbund den er medlem af. Eks. håndboldmedlemmerne til DHF, fodboldmedlemmerne til DBU og triatlonmedlemmerne til DTriF osv.

Triatlon afdelingen vil have et udvalg der varetager triatlon afdelingens interesser og organisation. Minimum et af medlemmerne skal indgår i klubbens hovedbestyrelse.

Triatlon afdelingens udvalg vil i sådanne tilfælde skulle have regnskabet godendt af hovedafdelingen.

Der tages udgangspunkt i at hver afdeling har sit eget aktive kontingent. Et medlem af foreningen kan således kun medtælles to gange i de medlemsindberetninger, der foretages til de specialforbund foreningen er medlem af, hvis personen har betalt kontingent i to afdelinger/to aktive kontingenter.

3. Triatlonklub medlem af flere specialforbund:

I Danmarks Idræts-Forbund registreres medlemmerne efter idrætsgren, så vi ved hvor mange der spiller fodbold, håndbold, triatlon osv.

DIFs love: alle medlemmer i klubben indberettes via medlemsregistrering til DIF. Klubben betaler kontingent til DTriF efter hvor mange medlemmer klubben har. I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får licens i DtriF.

Derfor vil en triatlonklub som udgangspunkt være at betragte som en klub for personer der dyrker triatlon.

Klubben har en bestyrelse der består af en formand, kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.

Klubben afholder hvert år generalforsamling som er beslutningsdygtig.

Nogle triatlonklubber har imidlertid indmeldt sig i andre specialforbund, eks. svømmeforbundet eller atletikforbundet for at nogle af deres medlemmer kan stille op i konkurrencer i regi af disse forbund.

Da klubben imidlertid ikke kan medlemsregistrere flere personer end antallet af kontingentbetalende medlemmer må klubben beslutte, hvor mange medlemmer den samlet vil indberette til eks. 3 forbund, som den er medlem af. Da klubben som udgangspunkt er en triathlonklub må det forventes, at den indberetter hovedparten af sine medlemmer til triathlonforbundet og kun en lille del til de øvrige forbund repræsenterende de medlemmer som deltager meget i rene svømmekonkurrencer eller løbekonkurrencer. En klub med eks. 300 medlemmer kunne indberette 280 til triathlon, 10 til svømning og 10 til atletikforbundet.

Vil klubben i stedet indberette den væsentligste del af sine medlemmer til eks. svømmeforbundet må det forventes, at klubben ændrer formålsparagraf og navn, så klubben fremover primært beskæftiger sig med svømning og kun i mindre grad med triathlon.

4. Svømmeklub/løbeklub medlem af Dansk Triathlon Forbund:

Udgangspunktet er det samme som for triatlonklubben, nu blot med omvendt fortegn. I svømmeklubben betragtes medlemsskabet af triathlonforbundet som sekundært, refererende til typisk en mindre triatlongruppe/afdeling i svømmeklubben. Svømmeklubben vil da typisk registrere eks. 1280 aktive svømmere og 20 triathleter, i alt 1300 medlemmer.

Såfremt der betales 1300 aktive kontingenter i klubben kan der ikke medlemsregistreres mere end 1300 medlemmer og klubben må da vurdere, hvor mange som med ”rimelighed” kan henføres til ”triatlonmedlemmer”.

Svømmeklubben indberetter alle sine triatlon medlemmer til DIF/DTriF som en triatlonklub. Klubben betaler kontingent til DtriF efter hvor mange medlemmer de har registreret i DtriF.      I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får licens i DtriF.

Medlemmer af triatlon afdeling afholder hvert år inden udgangen af februar et afdelingsmøde, som vælger et TRI-udvalg, der har det daglige ansvar for TRI-afdelingen sportslige akviteter i henhold til den af svømmeklubs bestyrelse godkendte aktivitetsplan.

Herudover vælger afdelingsmødet et bestyrelsesmedlem til svømmeklubs bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet er født medlem i TRI-udvalget.

Medlemmer af Triatlon udvalget kan deltage i svømmeklubs generalforsamling som observatører.

Triatlon udvalget refererer direkte til bestyrelsen i svømmeklubben.

Se evt. vedtægts skabelon nederst på siden.

Generelle regler:

Det er den juridiske enhed foreningen/klubben som er optaget i et specialforbund/DIF.

Der kan kun medlemsregistreres personer, som har betalt aktivt kontingent (kan dyrke idræt/aktiviteten for kontingentet/demokratiske rettigheder osv.).

Der kan kun medlemsregistreres medlemmer en gang for et aktivt kontingent, altså igen dobbeltregistrering. Hvis en person/medlem skal medlemsregistreres to gange i den samme forening (juridiske enhed), skal der være betalt aktivt kontingent for to aktiviteter, eks. triathlon 1000 kr. og svømning 1000 kr. Hvis et sådant tilfælde findes kan den pgl. medregnes både under triathlonforbundet og svømmeforbundet.

En afdeling kan godt defineres som en selvstændig juridisk enhed.
Det vil kræve, at afdelingen har:

a. selvstændig økonomi og er selvbestemmende omkring afdelingsøkonomi
b. selvbestemmende i egne idrætslige anliggender
c. selvstændig bestyrelse
d. selvstændig generalforsamling
e. hovedafdelingen er uden vedtægtsmæssige muligheder for at træffe beslutninger vedr. a. og b..