121 Løb

121 Løb

For 3. og sidste disciplin i triatlon – løbet – gælder det ligesom på svøm og cykling, om at have et godt overblik over ruten, skiltningen, afspærring og bemanding. Det kan du blive meget klogere på nedenfor.

121A Løberutens beskaffenhed

121B Distance og opmåling

121C Officielle køretøjer, Leadbike, last biker, first runner

121D Afspærring, skiltning og servicefunktioner

Afspærring på løberuten er ofte kun opsat på den del, som ligger lige efter udgang fra T2 samt i opløbet til målgang. Men især til mesterskabsstævner og/eller stævner med mange deltagere, bør arrangør kikke på yderligere afspærringer.

Skiltning bør, som minimum vise, hvor der skal drejes, og angive om der er sektioner, hvor atleten skal være ekstra agtpågivende f.eks. ved smalle sektioner, smattet underlag, brosten, broer, skarpe sving med dårlige oversigtsforhold eller, hvis der er markante ændringer i oversigtsforhold, eller steder hvor man skal være ekstra opmærksom på risiko for krydsende publikum.

Mulige servicefunktioner på løberuten er:

  • toiletter
  • vandudlevering
  • udlevering af frugt, energibar mv.
  • littering (affalds) områder bør afmærkes præcist med både start- og slutskilt.
  • affaldsspande bør markeres rigtigt godt, hvis der ønskes affaldssortering, da de fleste atleter ikke har fokus på dette.
121E Bemanding af løberute

Den enkelte arrangør bør sikre en fornuftig fordeling af flagposter og andre vejvisere på løberuten. Ofte er dette nedprioriteret, især hvis arrangør pludseligt står med for få frivillige til at dække alle stævnets opgaver på dagen.
Det er derfor vigtigt, at skiltningen er så god, at alle kan finde rundt UDEN de frivillige, og at disse bare står, som en sikring af, at atleterne faktisk følger skiltningen. Samtidigt har de den funktion, at de kan melde ind, hvor en atlet har problemer, som f.eks. kræver samarits tilstedeværelse (ofte til stævner der afvikles, når det er meget koldt eller meget varmt).

121F Bemanding af løberute med politihjemmeværn og/eller trafik officials

Det er ikke ofte, at der er denne type frivillige på løberuterne, men skulle dette være tilfældet, så se 112 – og 120I.

121G Instruktion af mandskab på løberuten

Instruktionen af de frivillige bør ske efter retningslinjerne i 112. Der er ofte frivillige på løberuten, som tidligere på dagen har haft en anden funktion på stævnet, og ofte kan det derfor være svært at give en fælles instruktion. Løberuteansvarlig bør reflektere over, om der kan være udfordringer med dette eller andet, som bør medføre en delinstruktion til de enkelte grupper af frivillige.
I de stævner hvor ruter er opdelt i sektioner f.eks. 1 km eller 10 km loops opdelt i 2-3-4 sektioner,  kan instruktion med fordel ske til den enkelte sektionsfrivillige, selvom dette medfører 2-3-4 instruktioner på op til 4 forskellige lokationer.

121H Instruktion af frivillige i zonerne på løberuten

På samme facon, som der bør laves planer for mødetid, registrering, CUE-/ICE-kort til alle andre frivillige, så bør dette også laves til de frivillige i zonerne ude på løberuten.

I tillæg til dette, er der den forskel at disse frivillige ofte skal løfte en opgave alene eller i meget små grupper. Det gør, at man skal sikre, at de forstår deres opgave, før de tager ud til deres zone, og at de melder ind, at de er klar til at løse opgaven.

Løberuteansvarlig bør sikre sig, at der er lavet et ark med tjekpunkter, som vedkommende kan krydse af på, og dermed have et præcist overblik over om løberuten er bemandet efter den intention, som ligger i planerne.

Instruktion af frivillige generelt se også 112 A – G.

121I Penaltyboks

Denne opsættes normal kun til mesterskabsstævner.

Se mere på følgende link: https://drive.google.com/file/d/11xmwXxG—HA7JvQJNibiJnVAt8l0MF8/view  side 194 – 196.

Til det enkelte stævne aftales den konkrete udformning og placering af penaltyboksen med teknisk delegeret.